11° Parçalı az bulutlu
 • EURO
 • DOLAR

KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMINA (KOOP-DES) BAŞVURU DUYURUSU

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği 30.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 06.03.2020 tarihli Resmi Gazetede de Yönetmelikte […]
Çankırı - 13 Temmuz 2020 23:30 A A

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği 30.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 06.03.2020 tarihli Resmi Gazetede de Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında öncelikle ilk uygulama olarak ortaklarınınçoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman
desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda söz konusu programa ilişkin gerekli açıklamalara aşağıda yerverilmiştir.

Kimler Başvurabilir?

İlk uygulama olarak Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen,ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir.

Başvuru sahibi kooperatif ve üst kuruluşlarının; ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olmaları ile
projelerinin; üretim ve istihdama katkısının bulunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması ve kooperatifin faaliyet0konularına0uygunluğu0aranacaktır.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. 

Desteklenecek Proje Konuları

Program kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak;

 1. Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
 2. Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki
  yatırım malı alımlarına,
 3. Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
 4. Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına, destek  verilecektir.

Destek Miktarı

İlk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme
amacı güden kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;
– Mal alımlarında 200.000 Türk Lirasını,
– Hizmet alımlarında 30.000 Türk Lirasını,
– Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30.000 TL’yi, iki personel için toplam 60.000 TL’yi geçemeyecektir.

Destek Oranı

Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının;
– Kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si,
– Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i, Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Yöntemi ve  İstenilecek Belgeler

Kooperatifler tarafından proje konularına göre eksiksiz olarak doldurulan Proje Başvuru Formu, proje konusuna göre belirtilen belgeler ile birlikte kooperatif merkezinin bulunduğu Ticaret İl Müdürlüğüne
teslim edilecektir.

 1. Kooperatiflerin makine ve/veya ekipman  ile ilgili mal alımı başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:  
  a.  Makine ve/veya ekipman alımı başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 1),
  b. Kooperatifin makine ve/veya ekipman alımı başvurusu için aldığı yetkili organ kararı,
  c. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
  d. Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
  e. Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
  f. Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
  g. Satın alınacak makine ve/veya ekipmana ait Teknik Şartname ve gerekli ise İdari Şartname,
  h. Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
  i. Kooperatifin ve teklif alınan yüklenicilerin vergi ve SGK borçlarının olmadığına ilişkin belge, (Doğrudan alım yöntemi ile alımlarda daha sonraki aşama olan ödeme talep formu ekinde
  sunulacaktır.)
  j. Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname (Taahhütname 1)
  k. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname ( Taahhütname 2) 
 2. Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımı başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:
  a. Yatırım malları alımı başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 2),
  b. Kooperatifin yatırım malları alımı başvurusu için aldığı yetkili organ kararı,
  c. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
  d. Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
  e. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğüne Özel Kreş, Gündüz Bakımevi, Özel Çocuk Kulübü, Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezleri açma izni başvurulduğuna ilişkin belge,
  f. Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
  g. Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
  h. Satın alınacak yatırım mallarına ait Teknik Şartname ve gerekli ise İdari Şartname,
  i. Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
  j. Kooperatifin ve teklif alınan yüklenicilerin vergi ve SGK borçlarının olmadığına ilişkin belge, (Doğrudan alım yöntemi ile alımlarda daha sonraki aşama olan ödeme talep formu ekinde
  sunulacaktır.)
  k. Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname  (Taahhütname 1).
  l. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname  (Taahhütname 2).
 1. Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımları başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:
  a. Hizmet alımları başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 3),
  b. Kooperatifin hizmet desteği başvuru için aldığı yetkili organ kararı,
  c. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
  d. Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
  e. Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
  f. Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
  g. Gerekli ise satın alınacak hizmete ait Teknik Şartname ve İdari Şartname,
  h. Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
  i. Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname  (Taahhütname 1)
  j. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname  (Taahhütname 2).
   
 2. Kooperatiflerin makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları ile ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımı konularında Program kapsamında destek alan kooperatiflerin bu projelerine ilişkin nitelikli personel istihdam desteği başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:

a. Nitelikli personel istihdam desteği başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 4),
b. Kooperatifin nitelikli personel istihdam desteği almasına yönelik yetkili organ kararı,
c. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
d. İstihdam edilecek kişilerin eğitim durumlarını gösterir, diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
e. Makine ve/veya ekipmanın kullanımı konusunda kooperatifin destek alarak istihdam edeceği personelin niteliklerine uygun çalışanı olmadığına dair taahhütname (Taahhütname 3)
f. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname 2)
g. Kooperatife ait son 4 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesi (Yeni kurulmuş işletmelerden istenmez),
h. İstihdam edilecek personele ait adli sicil belgesi.
 

DİKKAT:

– Nitelikli personel istihdam desteği;
– Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları ve
– Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları
Konularında Program kapsamında destek alan kooperatiflere verilir.
 
– Nitelikli personel istihdam desteğinden de yararlanmak isteyen kooperatifler makine ve/veya ekipman alımı ile yatırım malı alımı proje konularıyla birlikte başvuruda bulunmalıdır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

KOOP-DES Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunda belirtilen puanlama cetveline tabi tutulan proje başvuruları, İl Proje Yürütme Biriminin teklifi, İl Proje Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Merkez
Proje Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
Proje başvuruları ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir. Eksik ve hatalı belge içeren başvurular, eksikliklerin ve hataların giderilmesi amacıyla Kılavuzda belirtilen esaslara göre İl Müdürlüğünce kooperatiflere iade edilecektir. Bütçe imkânları nedeniyle desteklenmesine ilişkin karar alınamayan projeler hariç olmak üzere, Merkez Proje Komisyonunca kabul edilmeyen projeler tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Sonuçları

Hibe desteği verilmesi kabul edilen projeler, Bakanlık internet sayfasından (www.ticaret.gov.tr) duyurulacak ve kooperatifler, kararlar hakkında Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla bilgilendirilecektir.
Şartları uygun olan mevcut kooperatif/kooperatifler ile yönetmelikte belirtilen şartlara uygun kooperatif kurmak isteyen başta Çankırılı kadınlarımız olmak üzere ilgilenen saygıdeğer Çankırılıları ilgili
birimimize, kendilerine yol göstermek/açmak ve yardımcı olmak için bekliyor,
Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum.

Mehmet Ali YARANBAŞI
Ticaret İl Müdürü

Çankırı - 23:30 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.